"Псыжъ" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Псыжъ ( [[абазэбзэАбазэбзэ|абаз.]] Къвбин, [[алыджыбзэАлыджыбзэ|ал-бз.]] Гипанис [[къэрэшей-бэлъкъэрыбзэ|къэр.-бэлъ-бз.]] Къобан, [[урысыбзэ|ур-бз.]] Кубань ) - псыхъуэ Урысейм, Къэукъаз Ипшъэм идежь.[[File:View on Kuban River.jpg‎‎‎‎‎|right|thumb|]]
 
 
 
== Ицlэр ==
Псыжъ ( Къвбин, Кубань, Къобан, Губан ) 300 ящищ зыцlэ, псым зэрихьам. Къэрал здежэххэр: [[Къэрэшей-Шэрджэс|Къэрэшей-Шэрджэс]], [[Ставропол къэрал|Ставропол къэралым]], [[АдыгеАдыгей къэрал|Адыгейм]], [[Краснодар къэрал|Краснодар къэралым]]. Хы мыутlэм здыхэхьам идежь хы тlыгу ин ешъыр зэгуэкlыу 4300 км² хуэдизу.
 
== Хэкумэтх ==
[[Iуашъхьэ Махуэ|Iуашъхьэ Махуэ]] илъэгум ежэхын кlедзэ Псыжъ. Икlыхьагъыр 906 км. мэхъу. Усть-Лабинск къалэм къыщыкlэдзауэ псыхъуэм кхъухьхэр ирокlуэ.
[[File:Kuban River.png|thumb|left|Псыжъ]]
Исэмырабгъумкlэ хэлъадэ псыхэр:
* [[Афыпс|Афыпс]]
* [[Псыкlупс|Псыкlупс]]
* [[Шыхэгуащэ|Шыхэгуащэ]]
* [[Лабэ|Лабэ]]
* [[Пшыш|Пшыш]]
 
 
Абыхэми нэхъ псы цlыкlу хэлъэдэхэми ядэкlыгъу. Ижьэгъурабгъумкlэ хэлъадэ псыхэр:
* [[Марэ|Марэ]]
* [[Джыгуатэ|Джыгуатэ]]
 
14 000 мэхъу псори зэхэту Псыжъ псыуэ хэлъадэр. Илъэсишъэкlэ Псыжъ зэркlэлъыплъам, илъэсым псыуэ иригъэжэхыр, уэшхэпсымрэ уэсэпсымрэ къыхэкlыр ( 65 % ), къушъхьа мылхэм къахэкlыр ( 20 % ), псынэпсхэм къахэкlыр ( 15 % ) 13,5 км³ хуэдиз мэхъур.
 
== Тхыдэ ==
Илъэс мин бжыгъэкlэ узэlабэкlыжьмэ Псыжъ хым здыхэлъадэм идежь [[Хы Мыутlэ|Хы Мыутlэ]] хыжъэ ин иlа, Тэман хы тlыгуныкъуэм къыщыкlэдзауэ Приморскэ-Ахтарск нэсу [[Краснодар]] нэгъунэ хыхьау. Хом-хомурэ псыхъуэми хыми шlыр зэрахъуэкlыу, шlыгу трихьу кlидзэри хыжъэр хым хигъэкlри хы тlыгу хъуа.
 
== Псэушъхьа ==
1,526

edits

Navigation menu