"Убыхыбзэ" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Убыхыбзэр зэрагъэшъагъуэр и фонетикэмкӀэ - 84 согласнэ макъу иӀа ( абыхэм плӀыр мы убыху, псалъэ хамэхэм шъхьакlэ, бзэм къыихьахэр ), гласну тӀу къуэдей ( «а» кӀыхьу «а» кӀэкӀыу ). Убыхыбзэм нэхъыбу согласнэ зиӀа бзэуэ яшъэр "койсаныбзэхэм" [[Африкэ|Ипшъэ Африкэм]] щыпсоу лъэпкъхэм ябзэхэра.
 
== Тхыпкъылъэхэр ==
 
Кирил тхыпкъэхэмкэ зэхэгъувар -
{| class="wikitable"
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | А а
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ә ә
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Б б
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Бъ бъ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | В в
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Въ въ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Г г
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Гу гу
 
|-
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Гь гь
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ѓ ѓ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ғ ғ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ғу ғу
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ғъ ғъ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ғъу ғъу
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ғь ғь
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҕ ҕ
 
|-
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Д д
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ду ду
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Џ џ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Е е
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҽ ҽ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | ҼӀ ҽӏ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | S s
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ж ж
 
|-
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Жу жу
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ӝ ӝ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ӟ ӟ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ӟу ӟу
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | И и
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Й й
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ј ј
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | К к
 
|-
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ку ку
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Кь кь
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | КӀ кӏ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | КӀу кӏу
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | КӀь кӏь
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Қ қ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Қу қу
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Қъ қъ
 
|-
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Қъу қъу
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Қь қь
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | ҚӀ қӏ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | ҚӀу қӏу
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | ҚӀъ қӏъ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | ҚӀъу қӏъу
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | ҚӀь қӏь
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Л л
 
|-
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ӆ ӆ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | ӅӀ ӆӏ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | М м
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Мъ мъ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Н н
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ы ы
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | О о
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҩ ҩ
 
|-
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ө ө
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | П п
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Р р
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | С с
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҫ ҫ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҫу ҫу
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Т т
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ту ту
 
|-
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | ТӀ тӏ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | ТӀу тӏу
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | У у
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Уъ уъ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ү ү
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ф ф
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Һ һ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Х х
 
|-
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҳ ҳ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҳу ҳу
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҳъ ҳъ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҳъу ҳъу
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҳь ҳь
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ц ц
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | ЦӀ цӏ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҵ ҵ
 
|-
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ч ч
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | ЧӀ чӏ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҹ ҹ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ҹу ҹу
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | ҸӀ ҹӏ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | ҸӀу ҹӏу
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ш ш
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Шу шу
 
|-
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | ъ
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ы ы
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | ь
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Я я
 
| style="width:5em; text-align:center; padding: 3px;" | Ӏ ӏ
 
| colspan="5" |
|}
 
== Убых псалъалъэ ==
1,526

edits

Navigation menu