"Елэн" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

Jump to navigation Jump to search
 
== Здэпсохэр ==
Елэнхэм я шӀыпӀэр [[Еуропэ|Еуропэм]] и къуэкӀыпӀэ лъэныкъуэмрэ [[Азиэ|Азиэмрэ]]. Балкан хы тӀыгуныкъуэм къыщыкӀэдзауэ Азиэ КъуэхьэпӀэм носыр (Аравий хы тӀыгуныкъуэр хэмыту), Урысейм ишъхъэрэипшъэ лъэныкъуэмкӀэ хокӀыр, [[Джылэ Республикэ Китай|Китаймрэ]] [[Монгол|Монголымрэ]] я ипшъэишъхърэ-къуэхьэпӀэ лъэныкъуэм нэс макӀуэ. Елэнхэр шӀыпӀэ нэхъ гъушъэхэм щопсоухэр , жыг здэщымыӀэ губгъуэхэм, пшахъуалъэхэм. ЗэзэмызэкӀэ удзкӀэ зэхэкӀа джабэ лъэныкъуэхэми щалъагъухэр. МакӀыу а псэушъхьэхэр къушъхьэхэми щагъуэтхэр м 3 000 лъэгапӀэхэм. Ди лъэхъэнэ къэкӀуэкӀым елэн куэдхэр санэхухадэхэм, паркхэм, хьаблэхэми щопсоухэ.
 
== Зэрыпсохэр ==
1,526

edits

Navigation menu