"Джэнета" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
цӀ (Bot: Fixing redirects)
{{taxobox
[[File:Genetta genetta felina (Wroclaw zoo).JPG|right|thumb]]
| name = Джэнета
[[File: | image file = Genetta genetta felina (Wroclaw zoo).JPG|right|thumb]]
| image descr =
| regnum = Псэушъхьэ
| phylum = Кордэхэ
| subphylum =
| classis = ШэрыпӀхэ
| ordo = ШъакӀуэпсэушъхьэхэ
| subordo =
| familia = Viverridae
| genus = Джэнетахэ
| species =
| latin = {{Btname|Genetta|G. Cuvier, 1816}}
| wikispecies = Genetta
| commons = Category:Genetta
| itis =
| ncbi =
| range map =
| range legend =
}}
'''Джэнéта''' ( [[Урысыбзэ|ур-бз.]] ''Генетта'' [[Инджылыбзэ|ин-бз.]] ''Genets'' [[Латиныбзэ|лат-бз]] ''Genetta'' ) - шъакlуэ псэушъхьахэм ящыщ, класс шэрыпlым яхэт. Иплъэпlкъыр кlыхьу ( 50 см. ) езыр лъахъчу, цыр lуву ауэ шъхьацlыр кlэкlу щыт, уэгу-фlыцlу хэлъу, икlапэр бэлацу щыткъым, икlыхагъыр 50 см. Лъэпlкъу 6 мэхъхэ янэхъыбэр [[Африкэ|Африкэм]] игубгъуэхэмрэ тропик мэзхэмрэ щопсохэ. Абы пэмыкlыу ишъхърэ-къуэхьапlэ Еуропэми ( [[Эспаниэ|Эспаниэмрэ]] [[Фрэндж|Фрэнджымрэ]] ) абде инэхъыбэм мэзхэ, къуэхэм щопсоу псым нэхъ игъунэу. Псэушъхьа цlыкlу, бзу, бзухэм я джэдыкlэ, цlыв амэ ешх. Джэщкlэ шъэкlуэн нэхъ къыхехыр. Я кlасу пхъышъхьа-мышъхьахэр яшхыр. Хадэм хэхьан, унэм кlэхьани хъун. Къуэхьапlэ Африкэм мэз джэнéтар джэщ зэрыхъу джэдэщхэр ихъункlын кlедзэ. Махуэкlэ жыгышъхьахэм иэ нывэ зэхуакухэм кlэлъхэ жэуэ. Гъэпсом зэпохьафхэ, 10-12 тхьамахуэкlэ мэпсэф, къылъхур 1-4 чыру, анэм мэзихкlэ шэкlэ егъашхэгэ. Илъэскlэ анэм дэкlыгъухэ.
 
1,526

edits

Navigation menu