"Джэнета" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

Jump to navigation Jump to search
цӀ
Bot: Fixing redirects
цӀ (Bot: Fixing redirects)
[[File:Genetta genetta felina (Wroclaw zoo).JPG|right|thumb]]
'''Джэнéта''' ( [[урысыбзэУрысыбзэ|ур-бз.]] ''Генетта'' [[Инджылыбзэ|ин-бз.]] ''Genets'' [[Латиныбзэ|лат-бз]] ''Genetta'' ) - шъакlуэ псэушъхьахэм ящыщ, класс шэрыпlым яхэт. Иплъэпlкъыр кlыхьу ( 50 см. ) езыр лъахъчу, цыр lуву ауэ шъхьацlыр кlэкlу щыт, уэгу-фlыцlу хэлъу, икlапэр бэлацу щыткъым, икlыхагъыр 50 см. Лъэпlкъу 6 мэхъхэ янэхъыбэр [[Африкэ|Африкэм]] игубгъуэхэмрэ тропик мэзхэмрэ щопсохэ. Абы пэмыкlыу ишъхърэ-къуэхьапlэ Еуропэми ( [[Эспаниэ|Эспаниэмрэ]] [[Фрэндж|Фрэнджымрэ]] ) абде инэхъыбэм мэзхэ, къуэхэм щопсоу псым нэхъ игъунэу. Псэушъхьа цlыкlу, бзу, бзухэм я джэдыкlэ, цlыв амэ ешх. Джэщкlэ шъэкlуэн нэхъ къыхехыр. Я кlасу пхъышъхьа-мышъхьахэр яшхыр. Хадэм хэхьан, унэм кlэхьани хъун. Къуэхьапlэ Африкэм мэз джэнéтар джэщ зэрыхъу джэдэщхэр ихъункlын кlедзэ. Махуэкlэ жыгышъхьахэм иэ нывэ зэхуакухэм кlэлъхэ жэуэ. Гъэпсом зэпохьафхэ, 10-12 тхьамахуэкlэ мэпсэф, къылъхур 1-4 чыру, анэм мэзихкlэ шэкlэ егъашхэгэ. Илъэскlэ анэм дэкlыгъухэ.
 
Джэнéтахэр арысэ мэхъу кlэху, Африкэм куэду унагъуэм щыlыгъхэ фейрэ, дзыгъуэрэ ирагъэукlыу.

Navigation menu