"Шаблон:Subdivisions of Russia" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
| сурэтым и бгъуагъыр = 80
| псалъашъхьэ1 = Республикэхэр
| тхылъзэхэт1 = [[Республикэ Адыгэ Республикэ|Адыгей]] • [[Алтай республикэ|Алтай]] • [[Башкыр республикэ|Башкырей]] • [[Бурат республикэ|Буратей]] • [[Республикэ Дагъыстэн|Дагъыстэн]] • [[Ингуш республикэ|Ингушей]] • [[Карел республикэ|Карелей]] • [[Коми республикэ|Коми]] • [[Къалмыкъ республикэ|Къалмыкъэй]] • [[Къэбэрдей-Балъкъэр|Къабардей-Балъкъэр]] • [[Къэзан республикэ|Къэзаней (Татарстан)]] • [[Къэрэшей-Шэрджэс|Къэрэшей-Шэрджэс]] • [[Марий Эл республикэ|Марий Эл]] • [[Мордов республикэ|Мордовей]] • [[Мычгыш республикэ|Мычгышей]] • [[Якут республикэ|Якутей]] • [[Республикэ Ишъхъэрэ Осетиэ|Ишъхъэрэ Осетиэ]] • [[Тыва республикэ|Тыва]] • [[Удмурт республикэ|Удмуртей]] • [[Хакас республикэ|Хакасей]] • [[Чуваш республикэ|Чувашей]]
| псалъашъхьэ2 = Крайхэр
| тхылъзэхэт2 = [[Алтай къэрал|Алтайскэ]] • [[Забайкал къэрал|Забайкалскэ]] • [[Камчаткэ къэрал|Камчатскэ]] • [[Краснодар Къэрал|Краснодарскэ]] • [[Красноярск къэрал|Красноярскэ]] • [[Перм къэрал|Пермскэ]] • [[Примор къэрал|Приморскэ]] • [[Ставропол Къэрал|Ставрополскэ]] • [[Хабаровск къэрал|Хабаровскэ]]
1,491

edits

Navigation menu