Пхъэзадэ

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Пхъэзадэ
урбз. Ольховка

Кординатхэр: 43°51′21.51″ с. ш. 42°45′51.81″ в. д. / 43.855975° с. ш. 42.764392° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 10 км
Псыхъуэм и инагъыр: 30 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Нартсанэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Ставропол край

Пхъэзадэ (урбз. Ольховка) — Урысейм хэт Ставропол крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Нартсанэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыщӀож, и кӀыхьагъыр км. 10 хуэдиз мэхъур.