НалщӀэчыпс

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
НалщӀэчыпс
урбз. Нальчик
Сурэт

Кординатхэр: 43°24′05.25″ с. ш. 43°27′38.77″ в. д. / 43.401458° с. ш. 43.460769° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 54 км
Псыхъуэм и инагъыр: 440 км²
КъызхэкӀыр: Щауэхэнэ (шытх)
И пэр: Аруан
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

НалщӀэчыпс (урбз. Нальчик) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Аруанм хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 55 хуэдиз мэхъур.