Курп

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Курп
урбз. Курп

Кординатхэр: 43°31′56.74″ с. ш. 44°24′38.91″ в. д. / 43.532428° с. ш. 44.410808° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 50 км
Псыхъуэм и инагъыр: 337 км²
КъызхэкӀыр: Сынджытх
И пэр: Тэрч
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр, Ищхъэрэ Осетиэ, Ингушей

Курп (урбз. Курп) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым, Ищхъэрэ Осетиэм, Ингушейм я щӀыпӀэм хэж псыщ [[]]м хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. хуэдиз мэхъур.