Гъунапкъэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Геометриэкӏэ гъунапкъэр шӏыкӏэгуэрэм и нэз занщӏэхэмэ ящыщэгуэрэр. Щэныим гъунапкъищ иӏ. ПлӀэмыим гъунапкъиплӏ иӏ.