Гурийхэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Гурийхэр
Georgians playing chonguri.png
зэрзэджэжьхэр: გურულები (гурулеби)
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 300, 000
Здэпсохэр: Хъырцей
Бзэр: хъырцыбзэм щыщ гурий псалъэкӀэ
Диныр: чыристэныгъэ
Расэм и типыр: еуропеойдхэр
Зыхэхьэр: хъырцэхэр
Commons-logo.svg Гурийхэр Уикисурэтылъэм

Гурийхэр (гур-пс. გურულები (гурулеби)) — Хъырцейм щыщ лэпкъщ, гурей псалъэкӀэмм иропсалъэхэ, динкӀэ чыристэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 300, 000 хуэдиз мэхъур, абым и нэхъыбэр Гурейм исщ.