Будуххэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Будуххэр
Women from Buduq.jpg
зэрзэджэжьхэр: будад
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 2, 000
Здэпсохэр: Азэрбиджаным
Бзэр: будухыбзэ
Диныр: мыслимэндин
Расэм и типыр: еуропеойдхэр

Будуххэр (буд-бз. будад) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, будухыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ мыслимэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 2,000 хуэдиз мэхъур, абым и нэхъыбэр Азэрбиджаным исщ.