Бгъэнджэдышхуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Бгъэнджэдышхуэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къру теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: МэкъупӀэджэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Бгъэнджэдхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Бгъэнджэдышхуэ
Латин цӀэр
Porzana paykullii Ljungh, 1813

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

NCBI {{{1}}}

Бгъэнджэды́шхуэ (лат-бз. Porzana paykullii) — мэкъупӀэджэд лъэпкъым хохьэ.

Щопсэу Урысейм и КъуэкӀыпӀэ Жыжьэм, Азиэм, Индонезиэм.

И теплъэкӀэ адрей бгъэнджэдхэм нэхърэ нэхъ инщ — натӀэ щыгум ӀэпапӀэ плъыжь иӀу тетщ, щхьэщӀыбыр, щыбыр, кӀэр, дамэхэр гъуабжу щытщ, и жьэгъур хужьщ, нэӀур, пщэм и гупэр, бгъэр гъуэплъыфэщ, ныбэ щӀагъым щыщӀэдзауэ и кӀэм нэс и цыр фӀыцӀэу макуэ, кусэ хужьхэр ирикуӀэу.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.