Ахын

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Адыгэхэм чырыстан диныр къахэмыхьэзэ тхьэу яIагъэмэ ащыщ. ЫужыкIэ былымхэмкIэ ухъумакIоу алъытэу рагъажьэ. Енэгуягъо, ижъкIэ былымхэм ямызакъоу адыгэ шапсыгъэ лъэпкъым итхьагъэкIэ. Джыри Шапсыгъэ щызэхэпхыщт "Ахын ытамэ тычIэсэу тэпсэу"; "Ахын иIэмыркIэ тэтхъэжьы". Ащ нэмыкIэу "Ахын там" зыцIэ чылэ ХыIушъо Шапсыгъэм ит. Ахын цIыфышъо сурэт иIагъэу къэзыIорэ IорыIуатэхэри щыIэх. Пчэн къарэхэр къурмэнэу фышIуабзыщтыгъэх. Ау нахьыбэу Ахын гущыIэр зэпхыгъэу къэнэжьыгъэр къурмэныпхъэу ежь-ежьырэу зыкъэзгъэнафэщтыгъэ чэмыр ары. Ащ зэреджэхэрэр "Ахынэ ичэм лъэрыкIу". КъызэраIотэжьрэмкIэ, Ахын ичэм бжыхьэрэ Iэхъогъум ежь- ежьырэу зыкъыхигъэщыщтыгъ къурмэныпхъэу (изекIуакIэкIэ, ибыукIэкIэ). Чэмыр щэкIэ агъэпскIыщтыгъ. ЕтIанэ ар Iэхъогъум хафти, ежь-ежьырэу къурмэн зыщашIыщт чIыпIэм кIощтыгъ. Ащ цIыфхэр ыуж итэу кIощтыгъэх, ау афыщтыгъэп. Къурмэн зыщашIрэ чIыпIэр Щэхашъхьэ дэжь щытыгъэ мэз чIэгъышхор ары.