Актел

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Актел
КӀыхьагъыр: 13 км
КъыхэжыпӀэр: Алтай къущхьэхэр
И пэр: Сома
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Алтай республикэ

АктелУрысейм хэт Алтай республикэм и щӀыпӀэм хэж псыщ Сома хэлъадэу, Алтай къущхьэхэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 13 хуэдиз мэхъур.