Jump to content

Авункулат

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

латин гущыӀ, avunculus - анэш. ЦӀыф лъэпкъыбэмэ къахэнэжьыгъэ хэбзэ гъэнэфагъ. А хабзэмкӀэ тымкӀэ Ӏахьылхэм ялъытыгъэмэ, нымкӀэ Ӏахьылхэм нахь лъытэныгъэшхо яӀагъ. Лъытэныгъэ ин дэдэ зиӀагъэр анэшыр ары. Анэшхэирэ пхъорэлъфхэмрэ зэфыщытыкӀэ зэфэшъхьафыбэ къагъэгъунэн фэягъэ. Адыгэхэми а ижърэ хабзэр бэрэ ахэлъыгъ. Ащ къытекӀыгъэх мыщ фэдэ гущыӀэхэр: «анэш Ӏахь», «анэш шъуаш», «пхъорэлъфрэ хъанрэ» ыкӀи нэмыкӀхэр. ШӀэныгъэлэжьмэ янахьыбэмэ зэраӀорэмкӀэ, ар матриархатым къыкӀэныжьыгъэ къутаф.