Урымыбзэ

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Урымыбзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: italiano, lingua italiana
Къэралхэр: Урым, Сан-Марино, Ватикан, Шуэцарэ
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: ~ 70 млн
Рейтингыр: 18
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Индоеуропейхэр
Роман гупыр
Урым-роман гупцӀыкӀу
Тхыбзэр: латин хьэрыф (урымыбзэ хьэрыфылъэ)
Бзэ кодхэр
ISO 639-1: it
ISO 639-2: ita
ISO 639-3: ita

Урымыбзэ (italiano, lingua italiana) — индоеуропейбзэхэм ящыщ, роман бзэ группэм хэту.

Урымыбзэр я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — млн 70 хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Урым, Сан-Марино, Ватикан, Шуэцарэ.

Тхыбзэр зэрщыт — латин.

Хьарыфылъэр[гъэтэрэзын]

A a G g M m S s Y y
B b H h N n T t Z z
C c I i O o U u
D d J j P p V v
E d K k Q q W w
F f L l R r X x